Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
sprzedaży prowadzonej przez ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem
sklepu internetowego vegancake.pl (zwanego dalej: „Sklepem
Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez
ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 2 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku oraz dni
świąteczne.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza Sprzedawcę.
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub
z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

1/17

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez
Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie
Konta Klienta.
8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę
fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie
posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10
.
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
11
.
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony
w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich
funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12
.
Punkt Odbioru Osobistego - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi
Klientów, pod adresem: ul. Polna 8, 05-091 Warszawa.
13
.
Sprzedawca - oznacza ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-004), ul. Tytusa
Chałubińskiego 9/2, NIP: 7010703540, REGON: 367725871, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000684349, o kapitale zakładowym
w wysokości 5.000 złotych; e-mail: biuro@vegancake.pl, będącą
jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
14
.
Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi
Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie
vegancake.pl.
15
.
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem
Umowy sprzedaży.
16
.
Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi
lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do
niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez
czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
17 Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość,

2/17

. na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu

Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny
internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,
formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z
wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej
Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie
należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie
z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było
możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych
przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń
oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka
internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub
FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą
języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są
przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego
Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie
Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów
ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy
Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej
swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie
„cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych
Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego,
Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez

3/17

Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie
z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się
z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby
nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca
się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego
przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu
treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej
na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do
Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się
w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.
4. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem
swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Klienta
odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu
Internetowego na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient
poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada
do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na
stronie facebook.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu
Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do
konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu
facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane
przez Sprzedawcę.
5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość
zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez
oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4/17

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany
w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez
Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą
elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje
możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych
podczas Rejestracji danych.

§ 5 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty
Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie
Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie
Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia
i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa
zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,
wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie
z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do
Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar
i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest
zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. Klient ma możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym
Towar zostanie wykonany według jego specyfikacji lub będzie służył
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W tym celu, Klient
kompletując wstępne zamówienie, może wybrać model Towaru, którym
jest zainteresowany spośród przedstawionych przez Sprzedawcę na
Stronie Internetowej Sklepu, określając jego właściwości lub nadając
cechy ściśle związane z jego osobą, w szczególności: wielkość, smak,
kształt, rodzaj dodaktów i wszelkie inne cechy, jakie mogą mieć wpływ
na wykonanie zamówionego Towaru. Klient po skompletowaniu
wstępnego zamówienia składa Sprzedawcy zapytanie o wycenę
przesyłając wiadomość elektroniczną na podany przez Sprzedawcę adres
e-mail. Przez wysyłanie wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy, Klient
składa zapytanie o bezpłatną wycenę obejmującą wstępne zamówienie.
5. Sprzedawca po otrzymaniu wstępnego zamówienia przesyła do Klienta
zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającą
wycenę zgodnie ze wstępnym zamówieniem, podaje swoje dane

5/17

rejestrowe oraz możliwe formy płatności i sposób Dostawy wraz z jego
kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie
Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera
także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży
za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek
zapłaty za zamówiony Towar oraz że prawo odstąpienia od Umowy
sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem,
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów,
w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient
może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do
Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
Każdorazowo przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy podawana
jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego
sposobu Dostawy.
6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty
zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta
adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła
na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację
o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia
do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
mowa w §5 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta
zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty
elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas
Rejestracji lub składania zamówienia adres.
§ 6 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze
stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów
Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany
ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie
poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu

6/17

Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz
po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
Na życzenie Klienta zgłoszone Sprzedawcy w trakcie składania
zamówienia, realizacja zamówienia Klienta może rozpocząć się
w późniejszym terminie (1-2-3 tygodnie później) od momentu
zaksięgowania płatności na koncie, według terminu podanego przez
Klienta.
b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru
osobistego w Punkcie Odbioru Osobistego (w tym przypadku
realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś
Towar wydany zostanie w Punkcie Odbioru Osobistego, po wpłynięciu
środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
c) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system
płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą
w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji
o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości
wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych,
jeżeli wybrał formę przedpłaty.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,
o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi
dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na
Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie
płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego
terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku
bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,
Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie
o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem
Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację
o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej
Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem

7/17

Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości
osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty
elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez
Sprzedawcę.
7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku
lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy
spisania właściwego protokołu.
8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru
można dokonać w Punkcie Odbioru Osobistego w Dni Robocze,
w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po
wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane
Towary.
Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie
dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik).
Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie
odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem
zamówienia do Sprzedawcy.
10
.
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,
podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik
Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego
celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku
zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego
przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą
elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin
i koszt Dostawy.

§ 8 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych
i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli
Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad
albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony

8/17

lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast
wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od
wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
zaspokojenia.
Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest
nieistotna.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia
wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na
wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego
w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu
z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową
sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub
wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta
będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się
przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany
Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od
Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna
się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub
usunięcia wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy
sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,
ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej
z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

9/17

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem
z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej
i przesłana na adres biuro@vegancake.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym
Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje
i udziela Klientowi odpowiedzi.
8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,
o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę
z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną
niż przewoźnik.
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może
odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo
pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2 (02-004),
Warszawa, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
Sprzedawcy, tj.: biuro@vegancake.pl. Oświadczenie można złożyć na
formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na
Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może
odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie
internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza
złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za
niezawartą.
4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca

10/17

przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy
z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić
mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy
Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili
otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru
inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma
obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy
przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca
z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz
Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na
Stronie Internetowej Sklepu.
10
.
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11
.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca
z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca
z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12
.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi
oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów,
w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb.

11/17

13
.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi
oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów
w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia.

§ 10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Poleć znajomemu;
c) Prowadzenie Konta Klienta;
d) Zapytaj o produkt;
e) Zamieszczanie opinii.
2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,
czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych
usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany
Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza
umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do
Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest
w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
Sprzedawcy.
6. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez
Sprzedawcę Klientom wysłania przez tych Klientów do znajomego,
wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru.
Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być
przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu"
wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby
znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może
wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie
wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu
korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej
chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych Towarów
znajomym Klienta.
8. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza
umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do

12/17

Sprzedawcy.
9. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej
chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
10
.
Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji
na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu
Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu,
umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas
Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii
zamówień już zrealizowanych.
11
.
Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie
usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania
usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do
14 dni od zgłoszenia żądania.
12
.
Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę,
Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej
Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących
w szczególności Towarów.
13
.
Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili
i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie
Internetowej Sklepu.
14
.
Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta
i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę
Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego
przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu
treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej
na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak
również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów,
naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:
przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu
lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres
niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania
dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia
Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
rejestracyjnym.
§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych

przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego

13/17

rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów
Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który
zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw
własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio -
utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki
towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na
treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa
w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji
dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny
oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych
Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich
wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10
Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz
rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego
prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10
Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów
treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12
Regulaminu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania
z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby
w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr
osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane
z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw
własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające
związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do
innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np.
poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych

14/17

za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści
stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego
przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością
Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje,
przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści
zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług,
o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do
treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub
odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie
niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę
umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść
publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra
osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady
uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na
podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym
naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje
niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej
Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce
prywatności.
§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,
z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed
rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

15/17

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego
oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na
odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem
woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres
poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych
z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w
granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego
Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży,
strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem
właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie
niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są
w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności
rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie
Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez
Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia
opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje
Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie

16/17

Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną
zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy
Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić
o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z
postanowieniami §14 Regulaminu.
6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl