Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
vegancake.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem
danych jest ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie (02-004), ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000684349, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP: 7010703540,
REGON: 367725871, zwana dalej ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
3. Dane osobowe zbierane przez ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pośrednictwem Sklepu Internetowego są
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również
RODO.
4. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dokłada
szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów
odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa

prawna

1/13

1. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zbiera
informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych
prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub
jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
d) korzystania z usługi poleć znajomemu, w celu wykonania umowy
świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność
do wykonania umowy o świadczenie usługi poleć znajomemu (art. 6
ust. 1 lit. b RODO) w stosunku do Klienta podającego dane osobowe,
oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art.
6 ust. 1 lit. f RODO) w stosunku do adresata wiadomości.
e) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa
prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
f) korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy,
której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient
podaje następujące dane:

2/13

a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko.
8. W przypadku skorzystania z usługi poleć znajomemu, Klient podaje:
a) adres e-mail adresata;
b) swój adres e-mail.
9. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje jedynie
swój pseudonim, nick lub imię.
10
.
W przypadku skorzystania z z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) imię.
11
.
Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
12
.
Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym.Podstawa
prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
13
.
W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach
korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,
nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają

3/13

ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do
udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na
obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi
organami państwowymi.
14
.
Przekazanie danych osobowych do ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest dobrowolne, w związku z zawieranymi
umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie
określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia
Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania
zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację
zamówienia Klienta.

§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo

są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
korzysta ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przy
prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym
przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych
i okoliczności, albo podlegają poleceniom ECOLIFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ co do celów i sposobów
przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie
określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ korzysta z dostawców, którzy przetwarzają
dane osobowe wyłącznie na polecenie ECOLIFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Należą do nich m.in.
dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający
systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie
Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii
marketingowych;
b) Administratorzy. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ korzysta z dostawców, którzy nie działają
wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania
danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności
elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest

4/13

zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ECOLIFE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ tak długo, aż zgoda
nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić
ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i jakie
mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ tak długo,
jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez
okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć,
a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe
mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia
zamówionych towarów.
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego
dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji
płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul.
Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399.
6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania
Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania
Sklepem Internetowym.
7. W przypadku skierowania żądania ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ udostępnia dane osobowe uprawnionym organom
państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury,
Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
8. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na Stronie
Internetowej Sklepu udostępnia wtyczkę "Lubię to" serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator Facebook Ireland
z siedzibą w Irlandii), zwany dalej: Facebook. Za pośrednictwem wtyczki
"Lubię to", Facebook zbiera informacje dotyczące urządzenia Klienta, tj.:
system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom zużycia
baterii, siła sygnału, dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy
aplikacji i plików oraz zainstalowane wtyczki. Dodatkowo Facebook zbiera

5/13

informacje dotyczące działań i zachowań związanych z urządzeniami, np.
czy okno jest otwarte na pierwszym planie czy w tle lub informacje
o ruchach myszy, które pomagają odróżniać ludzi od botów, unikatowe
identyfikatory, identyfikatory urządzenia oraz inne identyfikatory, np.
z gier, aplikacji lub kont z których korzysta Klient, identyfikatory urządzeń
rodzinnych (lub inne identyfikatory unikatowe dla produktów firmy
Facebook, powiązane z tym samym urządzeniem lub kontem). Facebook
zbiera informacje, tj.: sygnały z urządzenia, w tym sygnały bluetooth oraz
informacje o punktach dostępu Wi-Fi, beaconach i nadajnikach sieci
komórkowych znajdujących się w pobliżu, dane z ustawień urządzenia,
w tym informacje, które za pozwoleniem Klienta są uzyskiwane poprzez
włączone przez niego ustawienia urządzenia, np. dostęp do lokalizacji GPS
Klienta, aparatu czy zdjęć. W zakresie sieci i połączeń Facebook gromadzi
informacje, tj.: nazwa operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu
z którego korzysta Klient, język, strefa czasowa, numer telefonu
komórkowego, adres IP, prędkość połączenia, a w niektórych przypadkach
informację o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu lub w sieci
Klienta.
Jeżeli Klient w trakcie przeglądania Strony Internetowej ECOLIFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ używa przeglądarki internetowej,
w ramach której jest zalogowany do swojego konta użytkownika Facebook,
wtyczka "Lubię to" przesyła do Facebook informację o odwiedzinach
Strony Internetowej ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Uzyskiwane przez Facebook dane obejmują
identyfikator użytkownika w Facebook (znany tylko serwisowi Facebook),
odwiedzaną witrynę, datę i godzinę oraz dane, o których mowa powyżej.
Celem zbierania danych przez Facebook jest wykorzystanie pozyskanych
informacji do spersonalizowania treści prezentowanych na Facebook oraz
do doskonalenia usług świadczonych przez Facebook. Jeżeli dodatkowo
Klient skorzysta z funkcji „Lubię to” udostępnionej na Stronie Internetowej
ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ czynność ta
będzie odnotowane przez Facebook, jako treść, którą Klient preferuje.
Jeżeli Klient w trakcie przeglądania Strony Internetowej ECOLIFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ używa przeglądarki internetowej,
w ramach której nie jest zalogowany do swojego konta na Facebook lub
nie ma konta na Facebook, wówczas wtyczka "Lubię to" przesyła do
Facebook informacje o odwiedzanej stronie, dacie i godzinie odwiedzin
oraz dane, o których mowa powyżej. Celem zbierania danych przez
Facebook jest udoskonalanie usług świadczonych przez Facebook.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
są one przez ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na
urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli

6/13

przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę
domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną,
losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za
pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez
ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ produkty do
indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających
Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
2. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykorzystuje
dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub
wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputera Klientów.

3. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykorzystuje
cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykorzystuje
cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland
z siedzibą w Irlandii);
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
c) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

7/13

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich
przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej
opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami,
które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
b) przeglądarka Facebook in-app Browser;
c) przeglądarka Internet Explorer;
d) przeglądarka Microsoft EDGE;
e) przeglądarka Mozilla Firefox;
f) przeglądarka Opera.
g) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
h) przeglądarka Samsung Browser.
7. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może
gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany
komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług
internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości
przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się
przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez
ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przy
diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej
odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu
i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa
oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych
automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ponosi
odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ECOLIFE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

8/13

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgodnie
z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług
lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ECOLIFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może świadczyć jedynie za
zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa
prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego
danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli ECOLIFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarza jego dane
w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów
i usług ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności
Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu
Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i ECOLIFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie będzie miał innej
podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane
osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których,
Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -
podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

9/13

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
Państwa członkowskiego, któremu ECOLIFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ECOLIFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może zachować pewne dane
osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu
podlega ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług
ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, czy też
dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru
zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub
świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna:
art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów,
w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogranicza ich wykorzystanie na czas
potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10/13

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki
Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

11/13

Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę
żądań – ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie
będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych
dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od
otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.
10
.
Klient ma prawo żądać od ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przekazania kopii standardowych klauzul
umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki
Prywatności.
11
.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapewnia
Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych
osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie.
ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosuje
certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm
w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć
Internet.
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
wygenerowanie nowego hasła. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest
przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego

odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-
mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”,

podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym.
Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub
zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość
elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza
udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał
możliwość ustalenia nowego hasła.
3. ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nigdy nie
wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej
z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła
dostępowego do konta Klienta.

12/13

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ECOLIFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poinformuje Klientów
z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
biuro@vegancake.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl